fbpx

ArtSphere: Diversifikimi i peizazhit social përmes artit

Informacionet të pergjithshme

Titulli i projektit: ArtSphere: Diversifikimi i Peizazhit Social Përmes Artit
Kohëzgjatja: 8 muaj
Periudha e zbatimit: 1 Prill – 30 Nëntor 2023
Përkrahur nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë
Partnerët zbatues: OJQ Integra dhe Barabar Center
Statusi: Në proces

Objektivat e projektit:

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të krijojë një mjedis që promovon rritjen dhe njohjen e artistëve të rinj në Kosovë duke inkurajuar komunikimin ndërkulturor dhe shkëmbimin akademik në mënyrë që të rritet mirëkuptimi dhe vlerësimi i publikut për diversitetin kulturor të Kosovës. Qëllimet specifike që shërbejnë si blloqe ndërtimi për arritjen e këtij qëllimi gjithëpërfshirës përcaktohen si:

Qëllimi specifik 1: Afirmimi i zhvillimit të artistëve të rinj në Kosovë duke krijuar një mjedis stimulues për promovimin e punës dhe shkëmbimin e kolegëve

Objektivi specifik 2: Stimulimi i komunikimit ndërkulturor dhe shkëmbimit akademik për të përmirësuar të kuptuarit dhe vlerësimin e diversitetit të pasur kulturor të Kosovës.

Rezultatet e pritura:

Rezultatet e pritura të projektit mbulojnë aspektet e mëposhtme të bashkëpunimit:

  • Rritja e mbështetjes për artistët e rinj, duke rezultuar në shikueshmëri më të madhe të punës së tyre dhe njohje më të madhe publike. Qëllimi është që në këtë iniciativë të përfshihen së paku 15 artistë të rinj nga komunitete të ndryshme në Kosovë.
  • Përmirësimi i ndërveprimit social mes të rinjve me prejardhje të ndryshme kulturore. Ky është një komponent kyç i projektit, ku ndërveprimet lehtësohen gjatë zbatimit të aktiviteteve, duke çuar në përfshirjen e të paktën 300 individëve, artistëve, akademikëve, aktivistëve qytetarë etj.
  • Rritja e numrit të akademikëve të rinj të përkushtuar për promovimin e diversitetit kulturor në Kosovë. Përveç përfshirjes së drejtpërdrejtë të të paktën 10 akademikëve të rinj nga universitetet e Prishtinës, Mitrovicës dhe Beogradit, pritet që shpërndarja e fjalorëve përmes bibliotekave publike dhe iniciativave qytetare të arrijë së paku 1000 individë.
  • Rritja e vlerësimit dhe kuptimit të publikut për peizazhin e pasur artistik dhe kulturor të Kosovës. Praktikat standarde të komunikimit të OJQ-ve partnere të projektit CASA dhe Integra, të cilat përfshijnë komunikimin e rregullt me ​​median, promovimin e mediave sociale dhe përfshirjen e palëve të interesuara, do të lehtësojnë një shtrirje të konsiderueshme të komunitetit dhe do të nxisin kuptimin më të mirë të ofertave të gjalla artistike dhe kulturore të vendit.

Artikuj të ngjashëm:

Publikimet
Raporti përfundimtar