fbpx

Hulumtimi i interesave të vërteta të serbëve të Kosovës në procesin e dialogut

Informacionet të pergjithshme

Titulli i projektit: Hulumtimi i interesave të vërteta të serbëve të Kosovës në procesin e dialogut
Kohëzgjatja: 10 muaj
Periudha e zbatimit: 1 shtator – 2 korrik 2024
Mbështetur nga: Zyra për Commonwealth dhe Zhvillim të Jashtëm (FCD)
Statusi: Në proces

Objektivat e projektit

Projekti synon të mobilizojë komunitetin serb të Kosovës në identifikimin e interesave të vërteta që kushtëzojnë këmbënguljen e tyre në Kosovë dhe duhet të merren parasysh në procesin e dialogut me mbështetjen e BE-së. Këto interesa do të përcaktohen në procesin e konsultimit me akterët përkatës të komunitetit, duke përfshirë liderët e komuniteteve joformale, grupet e grave, aktivistët qytetarë, këshillat rinorë, përfaqësuesit e institucioneve, liderët fetarë dhe akterët e tjerë me një rol realisht përfaqësues në komunitetin serb në mbarë Kosovën. Gjetjet dhe rekomandimet do të formatohen në parashtresa të politikave (dokumentet kërkimore me pika veprimi) dhe do t’u dorëzohen palëve të përfshira në procesin e dialogut (ekipet negociuese nga Prishtina dhe Beogradi), duke përfshirë aktorët e angazhuar në procesin e pajtimit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave, si dhe ekipi I përfaqësuesit special të BE-së për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Rezultatet e pritura

  1. Qeveria e Kosovës dhe institucionet përkatëse do të marrin paralajmërime të komunikuara me kohë dhe rekomandime të përshtatura strukturore për të rritur gatishmërinë e tyre për misionin raportues të PSSE. Kjo do t’u mundësojë atyre që në mënyrë proaktive të adresojnë dhe eliminojnë mangësitë në zbatimin e standardeve evropiane në lidhje me të drejtat e pakicave dhe qeverisjen demokratike.
  2. Gazetarët e PSSE-së do të marrin udhëzime dhe rekomandime të vlefshme në fushat kryesore ku duhet të fokusohen gjatë misionit të tyre për gjetjen e fakteve. Kjo do t’u mundësojë atyre të kryejnë vlerësime dhe hetime më të synuara, duke siguruar që përpjekjet e tyre të përqendrohen në aspektet më të rëndësishme të të drejtave të pakicave dhe qeverive demokratike.
  3. Publiku i gjerë në Kosovë, duke përfshirë komunitetet joshumicë, do të fitojnë njohuri faktike për përfitimet dhe obligimet që lidhen me anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.

Artikuj të ngjashëm:
Raporti përfundimtar