fbpx

Themelimi i Koalicionit për promovimin e punësimit dhe përfshirjes sociale të personave me aftësi të kufizuara në komunitetet joshumicë në Kosovë

Informacionet të pergjithshme

Emri i projektit: Themelimi i Koalicionit për promovimin e punësimit dhe përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuara në komunitetet joshumicë në Kosovë
Kohëzgjatja: 8 muaj
Periudha e zbatimit: 26 korrik 2023 – 28 shkurt 2024
Mbështetur nga: Ambasada Kanadeze/Komisioni i Lartë, Fondi i Kanadasë për Iniciativat Lokale (CFLI)
Statusi: Në proces

Objektivat e projektit

Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i mbështetjes sociale të personave me aftësi të kufizuara në komunitetet joshumicë në Kosovë, me fokus të veçantë në fuqizimin e tyre ekonomik dhe përfshirjen sociale. Për ta arritur këtë, projekti do të synojë të përmirësojë kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile në nivel lokal për të krijuar dhe zbatuar programe efektive që mbështesin personat me aftësi të kufizuara. Qasja e propozuar nënkupton forcimin e rolit të organizatave të shoqërisë civile përmes bashkëpunimit dhe shkëmbimit të njohurive, duke i fuqizuar ato që të bëhen aktorë të njohur në këtë fushë.

Rezultatet e pritura

Projekti propozon krijimin e “Aleancës për shansa të ndershme”, një koalicion i organizatave të shoqërisë civile që punojnë në komunitetet pakicë, i cili do të fokusohet në fuqizimin ekonomik të
personave me aftësi të kufizuara. Projekti gjithashtu do të ofrojë trajnime për rreth 20 aktivistë qytetarë që veprojnë në komunitetet serbe të Kosovës në mbarë Kosovën për shërbime këshilluese për punë për personat me aftësi të kufizuara në komunitetet lokale.

Artikuj të ngjashëm:

Raporti përfundimtar