Grant za organizacioni razvoj

Program: Angažovanje za zajedničko delovanje – EJA Kosovo

Opšte informacije

Naziv projekta: „GRANT ZA ORGANIZACIONI RAZVOJ”
Trajanje: 6 meseci
Datum početka: 01. septembar 2022
Finansira: Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF)
Status: U toku

Cilj projekta

Centar za afirmativne društvene akcije (CASA) je razvio interne konsultativne mehanizme koji će olakšati stvarnim predstavnicima zajednice kosovskih Srba i nadolazećim mladim liderima da se uključe u inicijative koje će pomoći organizaciji da ispuni svoju misiju. Ovo je učinjeno u nastojanju da se poveća kapacitet za zastupanje istinskih interesa građana i omogući veće učešće građana u inicijativama koje štite ove interese. Dvanaest mladih ljudi koji su geografski i profesionalno različiti, i rodno ravnopravno zastupljeni, čine CASA Savet. U skladu sa ciljevima organizacije, grupa je podeljena u tri tematske podgrupe: Pravno-politički savet, Savet za ekonomski i društveni razvoj i Savet za zaštitu kulturnog i etničkog identiteta. Više o CASA Savetu možete pročitati ovde: CASA Council – NGO CASA.

  • Povećati angažovanje autentičnih i/ili mladih predstavnika nevećinske zajednice u civilne inicijative koje doprinose njihovom boljem životu

Glavne aktivnosti

  • Povećanje kapaciteta članova CASA Saveta za delovanje kroz građanske inicijative
  • Razvoj internih protokola koji formalizuju ulogu Saveta u radu organizacije
  • Javna promocija Saveta kao pionirskog mehanizma za učešće građana

Rezultati projekta

  • Grupa od 12 mladih i novonastalih građanskih lidera osposobljena da aktivno učestvuje u građanskim inicijativama i predstavljaju istinske interese zajednica.
  • Organizacija (NVO CASA) povećava svoj potencijal da odgovori na potrebe zajednice koje predstavlja na strukturisan i inkluzivan način.
  • Građani iz nevećinskih i ostalih zajednica su upoznati sa radom i misijom NVO CASA i povećavaju svoje učešće u građanskim inicijativama
Top