fbpx

Mandati dhe objektivat tona

Kush Jemi Ne

  Qendra për Veprime Afirmative Sociale CASA është iniciativë e re e shoqërisë civile, e themeluar në vitin 2020 me qëllim të rritjes së angazhimit të përfaqësuesve autentikë të komunitetit serb të Kosovës, liderëve të rinj në zhvillim në iniciativat që ndjekin misionin e organizatës.

Misioni

Misioni i Qendrës për Veprime Afirmative Sociale – CASA është: të ndërtojë një të ardhme të qëndrueshme për komunitetet serbe dhe komunitetet e tjera joshumicë në Kosovë, të mbrojtur me ligje të arritshme, të realizuara me mundësi të barabarta zhvillimi dhe të vlerësuar nga veçoritë e njohura etnike.

Objektivat

1. Siguria ligjore dhe institucionale për komunitetet joshumicë të mbrojtura nga institucione efikase dhe kornizë afirmative ligjore dhe politike që mbron të drejtat dhe liritë e tyre

2. Mjedis ekonomik afirmativ me mundësi të shtuara për komunitetet joshumicë në arritjen e prosperitetit ekonomik dhe social dhe zhvillimit të balancuar të komunitetit

3. Veçantia e vlerësuar etnike dhe kulturore e serbëve të Kosovës dhe e komuniteteve të tjera joshumicë e miratuar përmes veprimeve që mbrojnë/promovojnë diversitetin e identiteteve etnike, kulturore, gjuhësore dhe fetare.

Vizioni

Kosova si shoqëri gjithëpërfshirëse, e larmishme dhe e drejtë në të cilën të gjitha komunitetet dhe individët gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta dhe liri për të bashkëpunuar me të gjithë.

Location

Čika Jovina 15
Severna Mitrovica 

Our hours

09:00 AM – 17:00 PM
Monday – Friday

© Copyright 2021 NGO Casa  by DS * All Rights Reserved