fbpx

Rritja e reagimit institucional ndaj diskriminimit gjinor në komunitetet joshumicë në Kosovë

Prishtina, Gjilani, Uroshevaci dhe rajoni i Prizrenit.

Punëtoria ishte projektuar në mënyrë që pjesëmarrësit u ndanë në tri grupe punuese, të cilat u morën me tri shtylla strategjike për të trajtuar çështjet e barazisë gjinore në Kosovë, d.m.th., Fuqizimi Ekonomik dhe mirëqenia sociale, Zhvillimi Njerëzor, rolet dhe marrëdhëniet gjinore dhe të drejtat e grave, aksesi. drejt drejtësisë dhe sigurisë.

Rezultatet e seminarit do të prezantohen si sfida dhe kufizime në marrjen e mbështetjes institucionale dhe do të ndihmojnë në identifikimin e zgjidhjeve praktike në raportin përfundimtar, “PKBGJ – shtrirja e zgjeruar ndaj komuniteteve joshumicë”. Përditësimet e Planit të Veprimit 2024-2028 të PKBGJ-së do t’i japin prioritet nevojave më kritike dhe do të jenë praktike dhe realiste. Raporti do të shërbejë si bazë për fushatën e avokimit të CASA-s në të ardhmen.

Punëtoria ishte pjesë e një projekti, “Rritja e mbështetjes institucionale për gratë nga komunitetet joshumicë në luftimin e diskriminimit gjinor”, i cili mbështetet nga UNMIK-u.