fbpx

Qytetarët në politikë

Qytetarët në politikë

Hulumtimi Qytetarët në politikë

Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është analiza e praktikave dhe modaliteteve ekzistuese të

aktivizmit politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Në kontekstin e hulumtimit, nocioni

aktivizmi politik është interpretuar si proces i mbrojtjes së interesit të qytetarëve përmes

angazhimit në partitë politikë ose përmes proceseve politike (për shembull fushata aktive

zgjedhore, nismat qytetare etj.). Në mënyrë tematike, hulumtimi i shqyrton tri (3) aspekte të këtij

procesi. Pjesa e parë e hulumtimit ka të bëjë me perceptimet e qytetarëve (të komunitetit serb në

Kosovë) për veprimtarinë politike (profesionale ose përmes aktivizmit qytetar). Fokusi i kësaj

pjese të hulumtimit ishte identifikimi i pengesave dhe mundësive për përfshirje më aktive të

qytetarëve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe qendror. Aspekti i dytë i hulumtimit i

analizon praktikat mbizotëruese të përfaqësuesve politikë të komunitetit serb ndaj përfshirjes

(dhe konsultimit) së qytetarëve në marrjen e vendimeve që janë të rëndësishme për jetën e tyre.

Në pjesën e fundit, hulumtimi e analizon dinamikën e marrëdhënieve ndërmjet qytetarëve dhe

përfaqësuesve të tyre politikë, duke u fokusuar në modelet e bashkëpunimit mes organizatave të

shoqërisë civile me politikanë dhe përfaqësues të pushtetit.

Hulumtimi është kryer në kuadër të nismës OPEN. “Demokracia, perspektiva e hapjes së

komunitetit serb në Kosovë – OPEN” është një nismë e re e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri

të Hapur (KFOS), e filluar në vitin 2020. OPEN realizohet në bashkëpunim me nëntë organizata

të shoqërisë civile që veprojnë në komunitetin serb në Kosovë.

Shkarkojeni versionin në gjuhën serbe këtu

Shkarkojeni versionin në gjuhën angleze këtu

Shkarkojeni versionin në gjuhën shqipe këtu