fbpx

Građani u Politici

Istraživanje Građani u Politici

Glavni cilj ovog istraživanja je analiza postojećih praksi i modaliteta političkog aktivizma unutar srpske zajednice na Kosovu. U kontekstu istraživanja, pojam politički aktivizam je tumačen kao proces zaštite interesa građana kroz angažovanje u političkim partijama ili kroz političke procese (na primer, aktivno izborno agitovanje, građanske inicijative itd). Tematski, istraživanje sagledava tri (3) aspekta ovog procesa. Prvi deo istraživanja bavi se percepcijama građana (srpske zajednice na Kosovu) o političkom delovanju (profesionalno ili kroz građanski aktivizam). Fokus ovog dela istraživanja je bilo utvrđivanje prepreka i prilika za aktivnije uključivanje građana u procese donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou. Drugi aspekt istraživanja analizarao je prevladavajuće prakse političkih predstavnika srpske zajednice prema uključivanju (i konsultaciji) građana u donošenje odluka koje su od značaja za njihov život. U zadnjem delu istraživanje analizira dinamiku odnosa građana i njihovih političkih predstavnika fokusirajući se na obrasce saradnje organizacija civilnog društva sa političarima i predstavnicima vlasti.

Istraživanje je rađeno u okviru inicijatve OPEN. „Demokratija, otvorenosti perspektive srpske zajednice na Kosovu – OPEN” je nova inicijativa Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započeta tokom 2020. godine. OPEN se realizuje u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje deluju u srpskoj zajednici na Kosovu

Preuzmite srpsku verziju ovde

Preuzmite englesku vezriju ovde

Preuzmite albansku verziju ovde