fbpx

Lokalno buđenje!

Opšte informacije

Naziv projekta: Inicijativa lokalnog buđenja
Trajanje: 18 meseci
Datum početka : 01.09.2022. – 28.02.2024
Podržava: Evropska zadužbina za demokratiju
Status: u toku

Cilj projekta:

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i resursa organizacije potrebnih za aktivan i samostalan rad na povećanom angažovanju autentičnih predstavnika zajednice kosovskih Srba) u građanskim inicijativama. Ovi interesi su trenutno pogrešno predstavljeni od strane lokalnih političkih lidera, ignorisani od strane vlasti na centralnom nivou i pasivizirani od strane zastrašenih lokalnih zajednica koje se plaše kontrole i pritiska sopstvenih političkih lidera. Inicijativa teži uspostavljanju i promovisanju potpuno novog pristupa praksi angažovanja građana u građanskim inicijativama štiteći njihove istinske interese. Novi pristup podrazumeva razvoj pionirskog modela građanskog aktivizma, odnosno Savet CASA, interni mehanizam organizovanja koji se sastoji od 12 mladih i novonastalih lidera zajednica kosovskih Srba. Njihov zadatak je da se aktivno uključe u društvenu dinamiku lokalne zajednice, identifikuju njene stvarne potrebe i sarađuju sa organizacijom u razvoju projekta koji se bavi ovim potrebama. Funkcionalno delovanje ovog modela građanskog učešća će doprineti povećanju oslobođenja građana u zajednicama kosovskih Srba da aktivno slede svoje istinske interese. Glavne aktivnosti se odnose na strukturnu podršku CASA-i (operativni troškovi, plate itd.) potrebnu za potpuni razvoj ovih mehanizama, razvoj kapaciteta članova Veća da deluju kao građanski agenti, i konačno podršku inicijativama na lokalnom nivou identifikovanim kroz angažman zajednice članova Saveta.

Očekivani rezultati:

Glavni rezultat inicijative biće povećana moć zajednice kosovskih Srba da se usprotivi autokratskoj praksi upravljanja svojih političkih lidera, da izgradi društveni pritisak za inicijative koje se bave njihovim stvarnim potrebama (za razliku od onih koje im nameću korumpirani političari) i mobiliše sve veći broj građana u potrazi za željenim promenama.

Dug put do takve promene počinje malim korakom, odnosno razvojem i aktiviranjem modela mobilizacije građana koji je razvio CASA, pod nazivom Veće CASA. Takav mehanizam je pionirski model rada OCD jer regrutuje i aktivno uključuje predstavnike lokalne autentične zajednice. Ovi mladi ljudi ne traže posao, jer su već profesionalci u svojim oblastima. Oni su vođeni isključivo željom za istinskom promjenom. CASA je medij (kišobran) koji ovu novu energiju usmerava u konkretnu inicijativu.