fbpx

Iniciativa Ekologjike

Informacionet të pergjithshme

Emri i projektit: Iniciativa Ekologjike
Kohëzgjatja: 9 muaj
Periudha e zbatimit: 1 Prill – 31 Dhjetor 2023
Donatori: Qendra për Dialog Humanitar
Statusi: Në proces

Objektivat e projektit

Projekti është i rrënjosur në nevojë urgjente për t’iu kundërvënë degradimit serioz dhe të pazgjidhur
mjedisor që prek komunitetet e ndryshme, veçanërisht në rajonet e Kosovës. Degradimi përfshin shqetësime të shumta, duke përfshirë kontaminimin e lumit Graçanka dhe kanalit vital Ibër-Lepenc, një burim kyç i ujit për Kosovën veri-qendrore. Këto çështje prekin komunitetet e ndryshme, gjë që kërkon bashkëpunim ndërmjet palëve të interesuara nga komunitetet serbe, shqiptare dhe të tjera lokale. Një nga sfidat më urgjente është ndotja e lumit Graçanka, i cili buron nga zona e Prishtinës dhe rrjedh nëpër Graçanicë. Kompleksitet shtesë është shkaktuar nga kanali Ibër-Lepenc, i cili furnizon me ujë zona me popullsi të dendur me aktivitet të konsiderueshëm ekonomik. Kanali buron nga Mali i Zi lindor, kalon nëpër Serbi dhe hyn në Kosovë përmes liqenit Gazivode. Ndotja nga deponitë ilegale, së bashku me ndotjen nga minierat në Kosovë dhe Serbi, kërcënojnë mirëqenien e komuniteteve përgjatë brigjeve të lumenjve. Mungesa e koordinimit efektiv e përkeqësoi situatën dhe çoi në neglizhencën e menaxhimit të burimeve ujore në pellgun e lumit.

Projekti synon të tejkalojë dallimet politike duke bashkuar aktorët kryesorë nga organet qeveritare, shoqëria civile dhe qytetarët e thjeshtë. Duke punuar së bashku, këto grupe së bashku mund të hartojnë zgjidhje për sfidat monumentale mjedisore që i tejkalojnë kufijtë gjeopolitikë.

Rezultatet e pritura:

Rezultatet e pritura të projektit përfshijnë dimensione praktike dhe bashkëpunuese:

  1. Inkurajimi i zhvillimit të lidhjeve të komunitetit brenda aktivizmit mjedisor, të cilat funksionojnë si mekanizma për ndërtimin e besimit dhe masa parandaluese të konflikteve.
  2. Mundësimi I bashkëpunimit ndërkomunal, si Graçanica dhe Prishtina ose, në fazat e mëvonshme, Mitrovica jugore dhe veriore, në mënyrë që të trajtohen në mënyrë efektive çështjet mjedisore ndërmjet komunave.
  3. Lehtësimi i një platforme për dialog dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve në nivel lokal dhe qendror, duke forcuar përpjekjet për zgjidhjen e përbashkët të çështjeve mjedisore.
  4. Inkurajimi i bashkëpunimit rajonal kudo që është e mundur, duke kontribuar në zgjidhje më të gjera për sfidat e përbashkëta mjedisore.

Artikuj të ngjashëm:

Publikimet
Raporti përfundimtar