fbpx

Jačamo lokalni aktivizam

Aktivni građani koji se bore za svoja prava, nadgledaju kako predstavnici vlasti vrše svoje funkcije ili nadograđuju nedostatke u pružanju institucionalnih usluga, su preduslov zdravog i demokratskog društva. Zbog toga je osnaživanje društvenog aktivizma jedan od osnovnih ciljeva Centra za Afirmativne Društvene Akcije – CASA koji svoj rad zasniva na aktivnom učešću građana, a svoje prioritete na njihovim realnim potrebama. Kako bi osigurala efikasnu praktičnu primenu ovog strateškog pristupa, NGO CASA je formirala interni mehanizam za konsultacije i koordinaciju sa građanima. Konsultativno Veće organizacije (CASA Savet) čini 12 mladih društvenih lidera iz svih nevećinskih sredina na Kosovu. Njihova uloga je da definišu lokalne potrebe i aktivno učestvuju u pronalaženju rešenja za probleme sa kojima se suočavaju. Takav aktivni stav nije samo pitanje motivacije već ima i svoje zakonitosti i veštine koje su neophodne kako bi proces proizveo željene rezultate.

Upravo o tome se ovih dana razgovaralo u Prizrenu, na prvom treningu CASA Saveta (Trening o osnovama gradjanskog aktivizma). Trening je održan od 28. – 30. Oktobra u hotelu Centrum. Iskusni pojedinci iz zajednice i iskusni civilni lideri okupljeni u NGO CASA su sa mladim članovima Saveta podelili sopstvena iskustva u civilnom delovanju i razgovarali o osnovnim vrednostima, principima i metodologijama koje su na raspolaganju građanima koji žele da aktivno učestvuju u životu svoje zajednice.

Razgovaralo se o metodama identifikovanja potreba. Prvi deo obuke bio je rezervisan za ukazivanje prednosti učešća u procesima donošenja odluka i odgovornosti građana i vlada u vezi sa ovim procesom. Drugi deo obuke sadržao je strategije za učešće građana u procesima donošenja odluka. Istovremeno, razgovaralo se o uspešnim primerima građanskih akcija u našem regionu.

Trening o osnovama građanskog aktivizma deo je projekta „Grant za organizacioni razvoj” uz podršku Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) u okviru programa „Angažovanje za zajedničku akciju – EJA Kosovo” i prvi je u nizu aktivnosti na izgradnji kapaciteta CASA Saveta, a sve u cilju promovisanja nove generacije mladih i aktivnih lidera u srpskoj zajednici na Kosovu.