fbpx

Neophodno je osigurati postizanje programa za osnaživanje žena iz nevećinskih zajednica

Predstavnici NVO CASA susreli su se sa gospođom Edi Gusia, izvršnom direktorkom Agencije za rodnu ravnopravnost (AGE) na Kosovu i razgovarali o budućoj saradnji u obezbeđivanju jednakih mogućnosti za žene iz nevećinskih zajednica.

Na sastanku je g-din Miodrag Marinković, izvršni direktor NVO CASA, upoznao gospođu Gusiju sa delokrugom rada organizacije, ciljevima, započetim inicijativama i projektima koji će se realizovati u bliskoj saradnji sa Agencijom za rodnu ravnopravnost.

Gđa Gusie je predstavila mandat i ciljeve Agencije, kao i kontakt osobe za rodna pitanja u nekoliko kosovskih opština. Prema njenim rečima, identifiovana je potreba za unapređenjem rodne ravnopravnosti u svim kosovskim institucijama.

Usaglašeno je da se žene u albanskoj i srpskoj zajednici suočavaju sa raznim diskriminatornim stavovima u postizanju pune društvene afirmacije i da je neophodno ojačati institucionalnu podršku. Institucionalna podrška ženama iz nevećinskih zajednica, međutim, zahteva proaktivne stavove svih aktera u procesu. Rad NVO CASA u oblasti rodne ravnopravnosti će se fokusirati na pomoć relevantnim akterima i institucijama da dopru do nevećinskih zajednica.

U tom cilju, gospođa Gusia je pozdravila inicijativu NVO CASA za unapređenje Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost i nastalog Akcionog plana sa akcionim tačkama koje obezbeđuju značajno uključivanje žena iz nevećinskih zajednica u vladine programe za borbu protiv rodne diskriminacije.