Neophodno je osigurati postizanje programa za osnaživanje žena iz nevećinskih zajednica

Predstavnici NVO CASA susreli su se sa gospođom Edi Gusia, izvršnom direktorkom Agencije za rodnu ravnopravnost (AGE) na Kosovu i razgovarali o budućoj saradnji u obezbeđivanju jednakih mogućnosti za žene iz nevećinskih zajednica.

Na sastanku je g-din Miodrag Marinković, izvršni direktor NVO CASA, upoznao gospođu Gusiju sa delokrugom rada organizacije, ciljevima, započetim inicijativama i projektima koji će se realizovati u bliskoj saradnji sa Agencijom za rodnu ravnopravnost.

Gđa Gusie je predstavila mandat i ciljeve Agencije, kao i kontakt osobe za rodna pitanja u nekoliko kosovskih opština. Prema njenim rečima, identifiovana je potreba za unapređenjem rodne ravnopravnosti u svim kosovskim institucijama.

Usaglašeno je da se žene u albanskoj i srpskoj zajednici suočavaju sa raznim diskriminatornim stavovima u postizanju pune društvene afirmacije i da je neophodno ojačati institucionalnu podršku. Institucionalna podrška ženama iz nevećinskih zajednica, međutim, zahteva proaktivne stavove svih aktera u procesu. Rad NVO CASA u oblasti rodne ravnopravnosti će se fokusirati na pomoć relevantnim akterima i institucijama da dopru do nevećinskih zajednica.

U tom cilju, gospođa Gusia je pozdravila inicijativu NVO CASA za unapređenje Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost i nastalog Akcionog plana sa akcionim tačkama koje obezbeđuju značajno uključivanje žena iz nevećinskih zajednica u vladine programe za borbu protiv rodne diskriminacije.

Top