fbpx

NVO CASA predala predlog izmena i dopuna drugog Akcionog plana KPRR 2020-2024

NVO CASA predala je 5. decembra 2022. godine Agenciji za rodnu ravnopravnost predlog izmena i dopuna Akcionog plana Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost (KPRR) za period 2023-2024 godine.

U tom izveštaju NVO CASA zatražila je izmene osam tačaka drugog Akcionog plana Kosovskog programa za rodnu ravnopravnost koje definišu obaveze proaktivnog i afirmativnog institucionalnog pristupa u obezbeđivanju jednakih prava i šansi za društvenu i ekonomsku afirmaciju žena iz nevećinskih zajednica. Ove izmene su neophodne kako bi se ženama iz nevećinskih zajednica u datim društveno-političkim okolnostima omogućio ravnopravni pristup informacijama, uslugama i različitim programima podrške koje na osnovu svog mandata pružaju centralne institucije na Kosovu.

Kosovski program za rodnu ravnopravnost (KPRR) je važan strateški okvir koji interese žena i principe rodne ravnopravnosti postavlja u središte transformacionog procesa na Kosovu promovišući ekonomsko osnaživanje žena, efikasnu socijalnu zaštitu, pravnu sigurnost, poboljšanje pristupa obrazovnim programima, suštinsko učešće žena u političkom životu i mnoge druge aspekte pune društvene afirmacije žena.

Dosledna primena predloženih mera zahteva uzimanje u obzir specifičnih socio-političkih okolnosti i proaktivan pristup relevantnih institucija ka ženama iz nevećinskih zajednica.

Predlog izmena i dopuna drugog Akcionog plana, koji je sačinila NVO CASA uz konsultacije sa predstavnicama nevećinskih zajednica i ekspertkinjama iz različitih oblasti, upravo se fokusira na uspostavljanje principa afirmativnog insitutiocionalnog pristupa ka ovoj ciljnoj grupi.

Kompletan dokument možete naći ovde.

Za eventualna pitanja, razjašnjenja i konsultacije u vezi ovog dokumenta kontaktirajte nas putem mejla na adresu: office@ngocasa.org