fbpx

Osnivanje Koalicije za unapređenje zapošljavanja i socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom u nevećinskim zajednicama na Kosovu

Opšte informacije

Naziv projekta: Osnivanje Koalicije za unapređenje zapošljavanja i socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom u nevećinskim zajednicama na Kosovu
Trajanje: 8 meseci
Period implementacije: 26. jul 2023. – 28. februar 2024. godine
Podržava: Kanadska ambasada/Visoka komisija, Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)
Status: U toku

Ciljevi projekta

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje socijalne podrške za osobe sa invaliditetom u nevećinskim zajednicama na Kosovu, sa posebnim fokusom na njihovo ekonomsko osnaživanje i socijalnu inkluziju. Kako bi se ovo postiglo, projekat ima za cilj da unapredi kapacitete civilnih organizacija na lokalnom nivou za kreiranje i sprovođenje efikasnih programa koji podržavaju osobe sa invaliditetom. Predloženi pristup podrazumeva jačanje uloge organizacija civilnog društva kroz saradnju i razmenu znanja, osnažujući ih da postanu priznati akteri u ovoj oblasti.

Očekivani rezultati

Projekat predlaže stvaranje “Alijanse za poštene šanse”, koalicije organizacija civilnog društva koje rade u manjinskim zajednicama, a koja će se fokusirati na ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. Projekat će takođe obezbediti obuku za oko 20 građanskih aktivista koji deluju u zajednicama kosovskih Srba širom Kosova za usluge savetovanja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama.

Povezani članci:

Konačni izveštaj